post-polarized society

Polarisatie is een paradoxaal verschijnsel. Feitelijk dalende, maar gevoelsmatig groeiende.

Dit project heeft als doel om negatieve polarisatie tegen te gaan onder jongeren in het middelbaar beroepsonderwijs in Nederland (MBO). De instrumenten die worden ontwikkeld moedigen deelnemers aan om te doorgronden hoe ideeën en meningen online worden geselecteerd, geframed en gepresenteerd, en hoe dit polarisatie kan beïnvloeden.

Waarom voelen we ons zo verdeeld?

Sociaal wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de publieke opinie steeds dichter bij elkaar komt. Een grote en groeiende meerderheid is het eens over veel maatschappelijke vraagstukken, variërend van sociale kwesties tot klimaatactie. Onderzoek toont echter ook aan dat mensen aangeven dat polarisatie een groeiende zorg is, wat leidt tot gevoelens van somberheid en dat deze perceptie democratische processen beschadigt.

Met andere woorden: de stille meerderheid is misschien wel stiller dan ooit, wat kan leiden tot wat al 100 jaar geleden werd opgemerkt:

If men define situations as real, they are real in their consequences

Isaac Thomas 1928
Figuur 1: Een telefoon uit elkaar trekken

Online polarisatie tegengaan

Een andere belangrijk doel van het project is belichten de effecten van algoritmische versterking. Voortbouwend op het rapport "Online Ontspoord" van het Rathenau Instituut, biedt het project inzicht in hoe digitale platforms bepaalde uitingenonder de aandacht brengen. Hiervoor wordt een nieuwe, op AI gebaseerde beoordelingstool ontwikkeld. Er zal ook een social media-simulator ingezet worden, net als bijbehorend workshopmateriaal.

De middenweg vinden

Door het effect van online mechanismen bespreekbaar te maken, beoogt het project het reflectieve vermogen op beïnvloeding en meningsvorming onder jongeren te bevorderen.

Migratie en meer

We willen polarisatie aanpakken en daarbij urgente kwesties centraal stellen. Deze zijn niet aan het begin van het project vastgelegd. Sterker nog, de studenten en leraren bepalen zelf waar we ons op zullen richten.

Volledige co-creatie

Gedurende het hele project betrekken we de doelgroep bij elke stap. In co-creatiesessies bepalen we de onderwerpen, ontwikkelen en testen we de tools.

Tot slot, gaan we in dit project nieuwe perspectieven en frames ontwikkelen die positieve dialoog stimuleren.

Project details
Aanvullende info:

Project partners:

Project duur:

  • 2023 – 2025

Project financier:

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van SIDN fonds. SIDN fonds staat voor een sterk internet voor iedereen. Het fonds ondersteunt projecten met maatschappelijke meerwaarde, die bijdragen aan een sterker internet, sterke internetgebruikers, of die zich richten op de publieke waarden en maatschappelijke kant van het internet. Zie voor meer info: https://www.sidnfonds.nl